niedziela, 25 marca 2012

Teorie cech i teorie rólU podłoża teorii cech leży przeświadczenie , iż każdego człowieka można scharakteryzować w kategoriach określonej liczby cech. Nasilenie każdej cechy można określić, porównując ja ze skalą reprezentującą daną cechę. Osobowość wedle tej teorii to zbiór cech stałych i charakterystycznych dla danej jednostki.

Teoria cech funkcjonalnie anatomicznych G.W. Allporta:
Allport uważa, że dyspozycje indywidualne są tym; co charakteryzuje jednostkę. Wyróżnił trzy rodzaje wrodzonych dyspozycji: instynkty, związane z genami tendencje konstytucjonalne oraz utajnione zdolności. Dyspozycje indywidualne są cechami charakteryzującymi zachowanie się człowieka.

Teoria S.L.Rubinsztajna:
Osobowość jest strukturą składająca się z cech psychicznych. Cechy te nie są czymś pierwotnym. Kształtują się i rozwijają w procesie działania człowieka. Rubinsztajn uważa że osobowość jednocześnie kształci się i przejawia w działaniu. Podstawowe dla osobowości są cechy: kierunkowe, zdolnościowe, temperamentalne-charakterologiczne.Teorie ról wiążą się zarówno zarówno teoriami uczenia się, jak też z koncepcjami poznawczymi. Teorie te określają osobowość w zależności od sposobu spełniania wymagań nakładanych przez społeczeństwo na jednostkę. Przykładem teorii ról jest teoria T.M.Newcomba.

Teoria ról T.Newcomba:
Zdaniem Newcomba elementami struktury osobowości stają się role, które sobie człowiek przyswoił. Rolą nazywamy zespół norm związanych z zachowaniem się jakiegoś człowieka w określonym miejscu, sytuacji. Newcomb okresla dwa rodzaje ról: role specyficzne, związane z biologicznym zróżnicowaniem i z przydziałem zadań w społeczeństwie, oraz role wspólne, charakterystyczne dla wszystkich członków danego społeczeństwa. Społeczeństwo może narzucić jednostce rolę, nie może jednak zmienić stosunku do roli. Od stopnia akceptacji systemu ról, które pełnimy, będzie zależało przystosowanie jednostki.