wtorek, 27 marca 2012

Frustracja - czym jest i co ją może wywołać ?



Frustracja- nieprzyjemny emocjonalnie stan organizmu pojawiający się, gdy w trakcie działania zmierzającego do zaspokojenia jakiejś potrzeby organizm napotyka przeszkody uniemożliwiające osiągnięcie celu stanowiącego zaspokojenia potrzeby, prowadzący do pewnych typowych reakcji i agresji, fiksacji lub regresji, a ponadto wywierający szkodliwy wpływ na układ nerwowy, mogący wywołać nerwicę.

Frustracją nazywa się również nie opisany stan organizmu, lecz sytuację wywołującą ów stan (sfrustrowany- znajdujący się w stanie frustracji, frustracyjny- wywołujący frustrację)
Frustrację cechuje to, że ujmują ją jako krótkotrwałe zdarzenie, pojawiające się w toku działań człowieka, w określonym momencie czasowym.

W pierwszym wypadku źródła frustracji tkwią wewnątrz osobnika (wynikające z jego właściwości fizycznych i psychicznych), w drugim zaś, jej źródłem są właściwości obiektywnej sytuacji, w której osobnik działa.

Do czynników zewnętrznych należy np. brak odpowiednich narzędzi, co uniemożliwia mechanikowi naprawienie uszkodzonego samochodu, spóźnienie się autobusu, którym człowiek ma dojechać na czas do pracy, zakazanie dziecku oglądania filmu kryminalnego w telewizji itd.
Pojęcie czynników wewnętrznych odnosi się do braków natury fizycznej, kalectwa, a także braków i przeszkód psychofizycznych.

Jako przeszkody psychologiczne traktuje się np. braki w zakresie posiadanych wiadomości i umiejętności koniecznych do poprawnego rozwiązania danego problemu, istnienie wewnętrznych konfliktów motywacyjnych itd.

Przeszkody mogą więc mieć charakter fizyczny (bariera na drodze) lub psychologiczny.

To ostatnie pojęcie obejmuje z jednej strony niedobór informacji potrzebnych do optymalnego rozwiązywania zadań, z drugiej zaś spostrzeganie poprzez człowieka najrozmaitszych wymagań, zakazów i ograniczeń natury społecznej (przeszkody symboliczne). Z sytuacjami tego rodzaju spotykamy się dość często w procesie wychowania, kiedy to rodzice zakazują dzieciom czegoś (np. jedzenie dużej ilości słodyczy) albo uzależniające przez nie upragnionych gratyfikacji (pójście do kina) od spełnienia innych wymagań (odrabianie lekcji).

Rosenzweig (1944) proponuje, aby rozróżniać także przeszkody bierne (które tylko blokują działanie, same jednak nie stanowią zagrożenia np. zamknięte drzwi na klucz) i czynne (które dodatkowo wzbudzają w jednostce poczucie zagrożenia np. policjant zagradzający wejście).

Przeszkody symboliczne (zakazy społeczne) mają z reguły charakter czynny w określonym przed chwilą znaczeniu tego słowa, powstrzymują one jednostkę od realizowania pewnych czynności dlatego tylko, że z ich przełamywaniem (naruszaniem) wiąże się zagrożenie (lęk przed karą, brakiem akceptacji, konsekwencjami prawnymi itp.)