niedziela, 25 marca 2012

Postawy i ich komponentyPostawa jest to sposób zachowania lub ustosunkowania się człowieka wobec osób, przedmiotów, zjawisk czy sytuacji. Postawy mogą być utajone lub czynne. Postawy utajone wyrażają się w formie gotowości człowieka do działania w określonym kierunku. Postawy czynne to konkretne działanie, zachowanie jednostki w stosunku do osób, przedmiotów.

Postawy nie są stałym składnikiem osobowości. Zmieniają się, gdy zachodzi sprzeczność między potrzebami jednostki a wymaganiami grupy.

Dostosowując się do wymagań grupy człowiek musi czasem zmienić swoje postawy. Sytuację komplikuje fakt, iż środowisko nie zawsze oddziałuje na człowieka jednoznacznie.

W toku życia człowieka kształtuje się system postaw. składniki (kompenent):

Elementy poznawcze, do których zalicza się: przekonania, poglądy, opinie.

Elementy uczuciowe(emocjonalno-motywacyjny) obejmujące pozytywne lub negatywne oceny osób, przedmiotów lub sytuacji.

Elementy wykonawcze(behawioralny), w skład, których wchodzą: konkretne działania, zachowania
Powyższe trzy składniki zawiera postawa pełna.